Informații generale

Caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale

Prezentare generală

 Scurt istoric al comunei

             Atestată documentar prin anul 1300 (conform unei monografii întocmită de către un locuitor al comunei), comuna Aluniş şi implicit satul Aluniş – reşedinţa de comună au purtat de-a lungul anilor diverse denumiri : Kechecth, Kechet de Sorcodos, Kykyt, Chiceghea, Kecsed – Chicediu. Aceste denumiri derivă cel mai probabil de la cuvântul de origine ebraică Kecsecthi şi au fost desprinse din vechi documente aflate în arhivele fostului judeţ Solnok-Dabîca, la care comuna a fost arondată.

          Pentru populaţia locală, denumirea uzuală a comunei şi a satului Aluniş a fost Chiceti, iar din anul 1926 – Aluniş, denumire preluată de la o parte de hotar acoperită cândva cu păduri de alun şi stejar şi care a purtat numele de „Aluniş”.

          Comuna Aluniş a fiinţat de-a lungul anilor până în anul 1989 – an în care a fost desfiinţată şi arondată la comuna Iclod, fiind reînfiinţată la data de 1 februarie 1990.

 Amplasare geografică şi relief

            Comuna Aluniş este aşezată în partea nordică a judeţului Cluj, fiind învecinată cu următoarele comune : - Iclod, Corneşti, Bobâlna, Jichişu de Jos, municipiul Dej.

            Forma predominată de relief este dealul.

            Localităţi componente : Aluniş – reşedinţa de comună, Ghirolt, Corneni, Vale şi Pruneni.

            Este situată la proximativ 22 km faţă de cea mai apropiată localitate urbană, respectiv municipiul Gherla şi la aproximativ 46 km faţă de municipiul Cluj-Napoca.

            Are o suprafaţă de 56,53 kmp.

 Caracteristici climatice

                     Comuna Aluniş are un regim climatic normal, specific zonei, atât din punct de vedere al precipitaţiilor cât şi al temperaturilor. 

  Reţea hidrografică

              Comuna Aluniş este străbătută de pârâul Valea Mărului, curs de apă cu debit permanent care se varsă în Someşul Mic în localitatea Iclod şi de afluenţii acestuia : Valea Ghiroltului, Valea Corneniului, Valea Pruneniului.

 Populaţie

               Populaţia legală a comunei, conform recensământului din anul 2002, este de 1.436 persoane, din care : bărbaţi – 706 şi femei – 730.

              Pe localităţile componente, populaţia este următoarea :

-    Aluniş  : Total : - 576, d.c. bărbaţi – 280 şi femei – 296;

-    Ghirolt : Total : - 465, d.c. bărbaţi – 233 şi femei – 232;

-    Corneni : Total : - 177, d.c. bărbaţi – 91 şi femei – 86;

-    Vale :     Total : - 171, d.c. bărbaţi – 83 şi femei – 88;

-    Pruneni : Total : - 47, d.c. bărbaţi – 19 şi femei – 28.

             Sporul demografic al populaţiei comunei are uşoare tendinţe negative, aproximativ 65 % din populaţie fiind cu vârstă de peste 55 ani.

  Căi de transport

              Căile de transport de pe raza comunei sunt exclusiv rutiere :

                   - DJ 101 C Iclod-Aluniş-Corneni-Dej (drum reabilitat parţial prin asfaltare / reciclare pe o lungime de 11 km);

                   - DC Aluniş-Pruneni drum reabilitat prin reciclare pe o lungime de 3 km, mai greu practicabil din cauza degradării;

                   - DC Aluniş-Ghirolt drum reabilitat prin reciclare pe o lungime de 5 km;

                   - DC Aluniş-Vale drum reabilitat prin pietruire pe o lungime de 3 km, mai greu practicabil din cauza degradării.     

 Dezvoltare economică

                      Comuna Aluniş este o comună preponderent agricolă.

               Suprafaţa comunei este de 5.653 ha, din care în extravilan 5.242 ha şi în intravilan 411 ha.

               Pe categorii de folosinţă, fondul funciar al comunei are următoarea structură : arabil – 2.070 ha, păşuni – 1.302 ha, păduri şi vegetaţie forestieră – 1.360 ha, teren neproductiv – 124 ha, fâneţe – 57 ha, râuri, lacuri, bălţi – 23 ha, alte terenuri (drumuri, construcţii, etc.) – 204 ha.

             În paralel cu agricultura s-a dezvoltat şi creşterea animalelor, în cele 640 de gospodării ale populaţiei. Există ferme constituite, de dimensiuni mai mici.

              Nu sunt dezvoltate alte ramuri economice.

              Pe teritoriul comunei funcţionează un număr de 9 operatori economici, având ca obiect de activitate comerţ .

              Nu au fost descoperite resurse naturale.

             Zona prezintă potenţial turistic neexploatat.

  Infrastructuri locale

                    Date privind instituţiile publice şi agenţii economici de pe raza comunei :

1. Satul Aluniş :         - Consiliul local al comunei Aluniş / Primăria comunei Aluniş

                             - Şcoala cu cls. I-VIII Aluniş

                             - Postul de Poliţie Aluniş

                             - Căminul Cultural Aluniş

                             - Biblioteca comunală Aluniş

                             - Cabinet medical individual

                             - Circumscripţia Sanitar-Veterinară Aluniş

                             - Agenţia poştală Aluniş

                             - biserici – 2

                             - magazine mixte – 3

2. Satul Ghirolt :        - Şcoala cu cls. I-IV Ghirolt

                             - Căminul Cultural Ghirolt

                             - Agenţia poştală Ghirolt

                             - biserici – 2

                             - magazine mixte – 3

3. Satul Corneni :    - Căminul Cultural Corneni

                             - biserici – 1

                             - magazine mixte – 1

4. Satul Vale :        - Căminul Cultural Vale

                             - biserici – 2

                             - magazine mixte – 2

5. Satul Pruneni :    - Căminul Cultural Pruneni

                             - biserici – 1.

             Reţele de utilităţi :

-          L.E.A. m.t. cu o lungime de 14, 9 km

-          L.E.A.j.t.

            Toate satele componente ale comunei sunt racordate la reţeaua de energie electrică.

-          Reţea de telefonie cu un număr de 245 abonaţi particulari şi 3 posturi publice.

-          Reţea de alimentare cu apă potabilă în satele Aluniş şi Ghirolt

           Comuna nu dispune de reţele de alimentare cu gaze.

            Se află în derulare implementarea proiectului integrat « Modernizare drum comunal DC 169 în localitatea Ghirolt ; înfiinţare reţea de canalizare, staţie de epurare în localitatea Aluniş ; prima  înfiinţare de grădiniţă în localitatea Ghirolt ; dotare cămin cultural în localitatea Aluniş, comuna Aluniş, judeţul Cluj.

 Repere socio-cultural-umane

                    Comuna Aluniş dispune de şcoli generale, instituţii de cultură, unităţi sanitar-veterinare, locaşuri de cult.

               Învăţământul gimnazial se realizează în cele două şcoli de pe raza comunei – Şcoala cu clasele I-VIII Aluniş şi Şcoala cu cls. I-IV Ghirolt , iar pregătirea preşcolarilor în cele două grădiniţe cu program normal din satele Aluniş şi Ghirolt.

                Asistenţa sanitar-umană şi veterinară se asigură în cadrul dispensarelor şi punctelor sanitare existente, respective Cabinet Medic de Familie Aluniş, Punct sanitar Ghirolt, Circa Sanitar-Veterinară Aluniş.

                În domeniul cultural, activitatea se desfăşoară în general în cadrul celor 5 cămine culturale existente în fiecare localitate a comunei – reabilitate integral, Biblioteca comunală Aluniş, Biblioteca şcolară Aluniş.

                Viaţa spirituală a locuitorilor comunei este intens trăită, prin existenţa diferitelor locaşuri de cult : biserici ortodoxe, biserici reformate, biseri aparţinând altor culte.

               Unele dintre locaşurile de cult constituie bunuri cu valoare de patrimoniu, datorită în special vechimii lor. Acestea sunt : Biserica ortodoxă din satul Pruneni, executată din lemn şi purtând hramul “Înălţarea sfintei cruci”, atestată documentar ca fiinţând din secolul al XVIII-lea (conform documentelor din arhiva parohiei), Biserica reformată din satul Aluniş (sec. XVII), Biserica reformată din satul Ghirolt (sec. XVIII).

               Pentru cinstirea memoriei eroilor neamului, au fost ridicate 4 monumente commemorative, în satele Aluniş, Ghirolt şi Pruneni.

 Autorităţi ale administraţiei publice locale

                Interesele colectivităţii locale şi ale cetăţenilor sunt reprezentate de către autorităţile administraţiei publice locale care asigură realizarea autonomiei locale, respectiv Consiliul local al comunei Aluniş – ca autoritate deliberativă şi primarul comunei – ca autoritate executivă.

               Consiliul local al comunei Aluniş este constituit dintr-un număr de 9 consilieri. În urma alegerilor locale din anul 2008, repartizarea mandatelor de consilieri pe formaţiuni politice care au depus liste de candidaţi a fost următoarea : P.N.L. – 6 mandate şi P.S.D. – 2 mandate, P.R.M. - 1 mandat.

               Consiliul local are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

               Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a actelor normative, hotărârilor consiliului local, dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normative emise de autorităţile administraţiei publice centrale şi ale prefectului, a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

               Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.

               Înlocuitorul de drept al primarului este viceprimarul. Viceprimarul este subordonat primarului, care îi poate delega din atribuţiile sale.

               Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative şi alte asemenea şi ducerea la îndeplinire a atribuţiilor, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.

                Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe funcţii / compartimente funcţionale, în condiţiile legii, fiind format din funcţionari publici şi personal contractual.

               La nivelul comunei Aluniş, aparatul de specialitate al primarului are următoarea structură:

            -  funcţionari publici :

                        1) funcţii publice de conducere - secretarul comunei

                        2) funcţii publice de execuţie   

                                 - 4 referenţi, (pentru domenii contabilitate, impozite şi taxe, registru agricol, protecţie şi asistenţă socială);

                                 - 1 inspector pentru domenii cadastru şi topometrie, îmbunătăţiri funciare

          - personal contractual :

                          1)  - 2 funcţii inspector pentru domenii situaţii de urgenţă, şi dezvoltare locală

                          2)  - 4 funcţii personal administrativ pentru deservire şi întreţinere.

                   Primarul, viceprimarul, secretarul comunei şi aparatul de specialitate al primarului constituie primăria comunei - structura funcţională cu activitate permanentă care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.