ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ A PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE INIȚIATE

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, se aduce la cunoștința publică Proiectul de hotărâre privind măsuri în ceea ce priveşte administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente, pregătirea şi organizarea păşunatului începând cu anul 2024, inițiat de către primarul comunei.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii în ceea ce privește proiectul de hotărâre, precum și asupra anexelor la acesta, cuprinzând :

- Regulamentul local de gestionare a pășunilor și organizarea pășunatului începând cu anul 2024

- Procedura de închiriere prin atribuire directă, cuprinzând documentația de atribuire (studiu de oportunitate, fișa de date, caiet de sarcini, regulament de desfășurare a procedurii, etc.