ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ PROIECTE DE HOTĂRÂRE ÎNSCRISE PE OPRDINEA DE ZI A ȘEDINȚÂEI EXTRAORDINARE DIN 09.02.2024

ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ PROIECTE DE HOTĂRÂRE ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN 09.02.2024

            Se aduc la cunoștință publică, prin afișare la sediul instituției și pe site-ul  https://comunaalunis.ro următoarele proiecte de hotărâri :

- Proiectul de hotărâre privind alegerea d-nei Farcaș Cornelia-Nazarica consilier în cadrul Consiliul local al comunei Aluniş, în funcția de preşedinte de şedinţă, inițiat de către d-l Sav Mihai – primarul Comunei Aluniș;

         - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș, județul Cluj pe anul 2024, inițiat de către d-l Sav Mihai – primarul Comunei Aluniș;

         - Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Aluniș, județul Cluj a unui bun imobil, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, inițiat de către d-l Sav Mihai – primarul Comunei Aluniș;