ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ/PUBLICITATE PROIECTE DE HOTĂRÂRE INIȚIATE

Având în vedere prevederile art. 134, alin. (5)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat cu art. 7, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la publicitatea proiectelor de hotărâri inițiate și care  urmează a fi supuse dezbaterii / analizării în cadrul comisiilor de specialitate, iar ulterior plenului.

            Se aduc la cunoștință publică, prin afișare la sediul instituției și pe site-ul  https://comunaalunis.ro următoarele proiecte de hotărâri :

            -  Proiectul de hotărâre privind rectificarea și actualizarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș pe anul 2023 , înregistrat sub nr. 3.843/18 octombrie 2023, inițiat de către d-l Sav Mihai – primarul Comunei Aluniș

         -  Proiectul de hotărâre privind instrumentarea şi implementarea proiectului  „Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd”, în comuna Aluniș, județul Cluj, în cadrul programului P.N.R.R. 2023, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I2.  Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile, Subinvestiția I2.A-B - Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, , înregistrat sub nr. 3.847 /18 octombrie 2023, inițiat de către d-l Sav Mihai – primarul Comunei Aluniș