ANUNȚ - PUBLICITATE PROIECTE DE HOTĂRÂRI

ANUNȚ - PUBLICITATE PROIECTE DE HOTĂRÂRI

Proiect de hotărâre privind alegerea POP IOAN - consilier în cadrul  Consiliul local al comunei Aluniş, în funcția de preşedinte de şedinţă

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale personalului autorităţii administraţiei publice locale din cadrul UAT Comuna Aluniş, județul Cluj pe anul 2022

Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării și completării Documentului de poziție al A.D.I. ECO-METROPOLITAN Cluj privind modul de implementare al proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Cluj” (acord) semnat de către membrii asociației la data de 28.07.2010 , prin act adițional

Proiect de hotărâre privind emiterea acordului U.A.T. Comuna Aluniş, județul Cluj, în calitatea  sa de proprietar și administrator  al domeniului public, pentru creare accesnou din zona stradală Ghirolt și execuţia pe domeniul public a lucrărilor de realizare branșamente/racorduri la rețelele edilitare aferente terenului situat în comuna Aluniș, sat Ghirolt, f.n., jud. Cluj,  identificat prin CF nr. 50725 Aluniș